Pupil In The Protectorate – A New Project Terezín Memorial

From the Jewish Community of Brno >>

Schoolboy project in the Protectorate on the idea for young people and adults the reality of the totalitarian regime in Nazi Protectorate of Bohemia and Moravia in the example with which either encounter every day, or have met in the past – in the school environment.

Its main goal is to bring the youth in particular, to compare the present situation with the practices of the totalitarian regime and the awareness of the value of democracy. In addition to showing the general situation in the Protectorate Education project also works with concrete manifestations of extreme repression against the Czech school children at the time of the second World War II, which also played a role in the Gestapo prison in the Small Fortress. The main output of the project is a website ( http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz ), which was published in 2012.

The Web is divided into two parts: the first is designed especially for teachers who are in it will support the amount of material in case they decide to teach a protectorate totalitarian regime on the example of education. There are also process models (model h), accompanied by a rich didactic material (testimony of witnesses in written form as well as film, photographs, historical documents, worksheets, etc.). The second part of the website is designed especially school children, but the user can be virtually anyone. According to a simple divider in it every contemporary scholar, having regard to their age and the type of school to get to the section, which is dedicated to the school, to which he attended during the Protectorate. The texts that are written with regard to the age of the users are added didactically processed imagery and contemporary sound recordings.

This material comes not only from the collections of the Terezín Memorial, but also 18 other institutions, for creating Web preceded by several years of research and liaise with many archives and museums in the Czech Republic and abroad. The project was implemented with financial support from international organizations International Coalition of Sites of Conscience, which is an accredited member of the Terezín Memorial.

Click here for the original article: SOURCE

Original Czech:

Projekt Školákem v Protektorátu vychází z myšlenky přiblížit mládeži i dospělým realitu nacistického totalitního režimu v Protektorátu Čechy a Morava na příkladu, se kterým se buď každodenně setkávají, anebo se setkali v minulosti – ve školním prostředí.

Jeho hlavním cílem je přivést zejména školní mládež k srovnání současné situace s praktikami totalitního režimu a k uvědomění si hodnoty demokratického zřízení. Kromě představení obecné situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní represe vůči české školní mládeži v době 2. světové války, v níž určitou roli sehrála i věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. Hlavním výstupem projektu je webová stránka (http://skolakemvprotektoratu.pamatnik-terezin.cz), jež byla zveřejněna v roce 2012.

Web je rozdělen na dvě základní části: První je určen zejména učitelům, kteří v ní objeví množství podpůrného materiálu v případě, že se rozhodnou vyučovat o protektorátním totalitním režimu na příkladu školství. Naleznou zde také metodické modely (modelové hodiny), k nimž je přiložen bohatý didaktický materiál (výpovědi pamětníků v psané i filmové podobě, fotografie, dobové dokumenty, pracovní listy apod.). Druhá část webové stránky je určena zejména školní mládeži, ovšem jejím uživatelem může být prakticky kdokoliv. Podle jednoduchého rozdělovníku se v ní každý současný školák může s přihlédnutím ke svému věku a typu navštěvované školy dostat do sekce, jež je věnována škole, do které by chodil v době Protektorátu. Texty, které jsou psány s přihlédnutím k věku uživatelů, jsou doplněny didakticky zpracovaným obrazovým materiálem i dobovými zvukovými nahrávkami.

Tento materiál pochází nejen ze sbírek Památníku Terezín, ale také dalších 18 institucí, neboť tvorbě webu předcházel několikaletý výzkum a navázání spolupráce s mnoha archivy a muzei v České republice a zahraničí. Projekt byl realizován s finančním přispěním mezinárodní organizace International Coalition of Sites of Conscience, jíž je Památník Terezín akreditovaným členem.

This entry was posted in Czech Republic, Latest News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.